Nye elektrofiltre for et endnu bedre miljø

11. oktober 2021

Vi bygger nye elektrofiltre for et endnu bedre miljø

 

Begge vores flis kedler har nu været i drift i 10 år. En periode med fuldlast drift. Det har bevirket at særligt konvektionsparten er slidt helt eller delvist ned.

For ikke at anvende for mange ressourcer på et omfattende vedligehold af en allerede nedslidt kedeldel - installeres en ny konvektionspart på begge flis kedler.

En yderligere fordel ved at installere en ny konvektionspart er at denne opbygges og dimensioneres, således at der opnås en bedre udnyttelse af energien i brændslet.

Med andre ord sænkes røggastemperaturen og dermed opnås en mere energieffektiv udnyttelse af brændslet med de nye konvektionsparter.

Vi (SKFJ) driver et fjernvarmeværk, der grundet dets størrelse opgjort på den samlede ind fyrede effekt på op til 50 MW er omfattet af miljøregler for udledning af stoffer i røggassen.

Hidtil har det nuværende anlæg kunnet leve op til de nuværende miljøkrav, men disse bliver skærpet fra 2025.

Specifikt betyder det, at for så vidt angår indholdet af støvpartikler i røggassen bliver skærpet, hvilket ikke vil kunne overholdes med den nuværende teknologi, hvorfor det vil være nødvendigt at installere elektrofiltre på begge kedel linjer på flis.

En installation af elektrofiltre på nuværende tidspunkt forud for fyringssæsonen 2021-22 vil således være rettidig omhu ligesom det vil billiggøre projektet, da der allerede er behov for at udføre ændringer af den eksisterende konvektionspart og bygningen derved er under ændring.

Yderligere vil vi (SKFJ) samlet set udlede færre støvpartikler i røggassen fra flis kedlerne allerede fra sæsonen 2021-22, hvilket vil være til gavn for miljøet.

Ydermere får vi et meget renere kondensat. Som på sigt (med kommunens godkendelse) kan renses yderlige og benyttes som spædevand eller udledes til recipient (Regnvand/overfladevand).

Sådan ser elektrofiltrene ud medio oktober 2021
Konvektionspart og elektrofiltre markeret med gul ramme